فعالیت ها ودیدگاه های مدیر سایت

چاپ

فعالیت ها 

بخشي ازعناوين وسمت هايي كه تاكنون داشته ام:

1-كارشناس و مسئول روابط عمومي غرفه هاي 24و 25 در نمايشگاه بين المللي تهران، طي سالهاي 87-89

2- مسئول ستاد انتخاباتي دور دوم دكتر خاتمي، رياست محترم جمهور، در شهرستان خور

3-دهيار و نماينده روستاهاي "جعفرآباد" و "ابراهيم آباد"

4-دبیر هيئت ورزش هاي رزمي استان اصفهان

5-دبير سبك هاي "رزم آوران" و "تايچي ووشو" در استان

6-مدير عامل و رئيس هيئت مديره تعاوني مسكن كارمندان نجف آباد

7-كارشناس خبره و مسئول واحد بازرسي ونظارت شهزستان نجف آباد به مدت 6 سال 

8-مدير موسسه مشاوره وكاريابي "آرمين سپاهان"

9-مسئول برگزاري و پايه گذار 10 نمايشگاه بهاره و پاييزه در شهرستان نجف آباد

10- سرپرست روابط عمومي سازمان صنعت ومعدن استان اصفهان 

 

 

 

 

 ديدگاهها

بايد صداقت داشت وفرصت طلب نباشيم 

بعضي ها متعلق به خودشان نيستند وبايد بهاي ان را پرداخت وبايد وجود داشت نه اينكه فقط باشيم